Akkreditering og privatlivspolitik

Akkreditering

Hellerup Sundhedscenter blev i 2018 akkrediteret.

Privatlivspolitik

Private sundhedsforsikringer:

Hvis du vil benytte din sundhedsforsikring, skal det oplyses til lægen, der udfærdiger henvisningen.  Sundhedsforsikringen skal primært bruges til henvisninger, som kunne have været udført i offentligt regi. Ønskes henvisning til ydelser, der ikke tilbydes via den offentlige sygesikring, arbejder den  praktiserende læge ikke længere for sygesikringen, men privat, og anmodning om vurdering og eventuelt henvisning vil normalt skulle foreligge fra forsikringsselskabet inden konsultationen. Det kan f.eks. dreje sig om henvisning til psykologhjælp, der ikke er omfattet af sygesikringen, eller henvisning til kiropraktor eller akupunktur.

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Hellerup Sundhedscenter som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Hellerup Sundhedscenter behandler, bruger og
videregiver dine personoplysninger.  

Typer af oplysninger
Hellerup Sundhedscenter indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

 • Almindelige kategorier af personoplysninger: 
  Navn og adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer,  personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. 
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
  Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, test, røntgenbilleder og scanningssvar), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.  

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner; læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. 
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Afregningsformål.

Desuden overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretliglovgivning, f.eks.:

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen. 
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske  sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af erbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer. 
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang, det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb. 
 • RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning. Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt
  sundhedslovens kap. 9. 
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient. 
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.  

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
 
Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem
på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • CGM/XMO (lægejournalsystem)
 • Visma e-conomic A/S (bogføringssystem)
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer). 

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller  erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.