Generel information

Generel information

Tidsbestilling
Receptionen har åbent telefonisk på 39 62 95 20, kl. 8.00 -16.00. Hvis telefonen er optaget, kan du altid lægge en besked på vores telefonsvarer eller sende en mail på admin@fdhellerup.dk. Vi aflytter telefonbeskeder og læser mails løbende hver dag, så læg eller send endelig en besked. Vores online-booking kan også bruges til at reservere tid. 

Personlige oplysninger
Ved første kontakt beder vi dig oplyse cpr-nummer, telefonnummer og mail-adresse.

Forsikringer
Vi beder dig også oplyse, om du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, eller om du har en sundhedsforsikring, der betaler for dine behandlinger. Det er patientens eget ansvar at sikre, at vi har de rette oplysninger fra forsikringen, der skal betale. Ellers opkræves der fuld betaling for behandlingen/træningen.  

Lægehenvisninger
Derudover skal vi vide, om du har en henvisning fra din læge, da du derved får tilskud til din behandling. Det er patientens eget ansvar at sørge for at have en gyldig henvisning på behandlingstidspunktet. Ellers opkræves der fuld egenbetaling for behandlingen/træningen. 

Sygesikringskort
Du skal også medbringe dit sygesikringskort og scanne det ind ved ankomst hver gang.

Afbud
Afbud bedes givet dagen før den aftalte tid. Har vi ikke modtaget afbud senest kl.18.00 dagen før behandlingsdagen, opkræves det fulde honorar svarende til den planlagte behandling uden sygesikringstilskud. Skal du melde afbud efter vores telefontid, er det altid muligt at lægge en telefonbesked eller sende en mail. Derudover kan du med fordel aflyse tiden via online-booking.

Persondatapolitik for patientbehandling

Persondatapolitik for patientbehandling ved FysioDanmark Hellerup, Strandvejens Fysioterapi og Træning.

Velkommen som patient hos FysioDanmark Hellerup, Strandvejens Fysioterapi og Træning.
I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.​

  1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også, efter dit samtykke, anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].​

  1. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.​

  1. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.​

  1. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

  1. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Patienterstatningen kan findes på www.patienterstatningen.dk  

Rapportering af en utilsigtet hændelse som fysioterapeut kan gøres via dette link:
https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public

Rapportering af en utilsigtet hændelse som pårørende gøres via dette link:
https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=PatientPaarorende_PAA

Link til pjecen “Hjælp os til at blive endnu bedre
https://stps.dk/da/udgivelser/2015/~/media/6BA3E383DCC94CA5BA123238D057EDC5.ashx

Link til pjecen “Skadet efter behandling eller medicin
https://pebl.dk/~/media/files/pjecer/skadet-efter-behandling-eller-medicin.ashx?la=da

Ønsker du at klage og søge erstatning – link til Styrelsen for Patientklager